Gemeente Raalte - Verkeersbesluit reserveren drie parkeerplaatsen voor deelauto's - Grutto, Iepensingel en Schapenstraat gemeente Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Raalte - Verkeersbesluit reserveren drie parkeerplaatsen voor deelauto's - Grutto, Iepensingel en Schapenstraat gemeente Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om: door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met daarop de tekst ‘deelauto Greenwheels’ een drietal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het parkeren van deelauto’s van Greenwheels op de volgende locaties: 1. Grutto, parkeerterrein ter hoogte van adresnummer 41; 2. Iepensingel, parkeerstrook direct ten noorden van de aansluiting met de Acacialaan; 3. Schapenstraat, parkeerstrook ter hoogte van adresnummer 1. Situatieschets Grutto Iepensingel Schapenstraat Raalte, 19 december 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, Namens dezen, T. Penders Domeinmanager Ruimte Publicatie Overeenkomstig artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer inzake het wegverkeer, de bekendmaking van verkeersbesluiten geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Bezwaarmogelijkheid Bent u het niet eens met dit besluit? Belt u ons dan eerst. Wij nemen dan samen met u het besluit door en kunnen zo nodig een fout herstellen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: - naam en adres; - de dagtekening; - omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; - de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit kunt u doen bij de rechtbank Oost Nederland locatie Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffiekosten geheven. U kunt ook digitaal het bezwaar- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://lo- ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. 5a08c72d72c2b91e7c3fcf596f716399

Gerelateerde berichten