Watervergunning voor de locatie nabij Kanaaldijk Oostzijde in Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Watervergunning voor de locatie nabij Kanaaldijk Oostzijde in Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de navolgende vergunning (onder voorschriften) op grond van de Waterwet te verlenen, tot 1 juli 2024, voor:   1.het gebruik maken van waterstaatswerk primaire watergang AS.80 inclusief beschermingszone en waterstaatswerk overige waterkering 5309 inclusief beschermingszone, door het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. De tijdelijke werkzaamheden bestaan: 1.het inrichten van een werkterrein met een hek eromheen binnen het waterstaatswerk overige waterkering inclusief beschermingszones en binnen de primaire watergang inclusief beschermingszone; 2.het verwijderen van beplanting uit de beschermingszone van de overige waterkering; 3.het gebruiken van de watergang inclusief beschermingszone als uitlegstrook voor de mantelbuizen die gebruikt worden voor de gestuurde boring.De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie nabij Kanaaldijk Oostzijde in Raalte (dossiernummer Z/23/057788; verzenddatum 28 december 2023).  Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage tot en met de bezwaartermijn, bij het team Vergunningen. Wilt u stukken van een watervergunning inzien op het hoofdkantoor, dan kan dat alléén op afspraak (contactinformatie: zie laatste alinea).   Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste: 1.de naam en het adres van de indiener; 2.de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift; 3.de gronden van het bezwaar; 4.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.   Aan het indienen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend of digitaal met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bij het indienen van een voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.   Meer informatie? Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende nummer.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 03-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. a7677112bab463f1fd4bab9403950e96

Gerelateerde berichten