Watervergunning voor de locatie nabij Heesweg 34a in Raalte

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Watervergunning voor de locatie nabij Heesweg 34a in Raalte.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de navolgende vergunning (onder voorschriften) op grond van de Waterwet te verlenen tot 1 juli 2024 voor:   1.het gebruik maken van waterstaatswerk overige waterkering 5309 inclusief beschermingszone en van waterstaatswerk primaire watergang AS.80, door: het verwijderen van bomen en andere beplanting en het inrichten en verwijderen van een tijdelijk werkterrein met antiworteldoek en rijplaten t.b.v. het verwijderen van hoogspanningsmast 4 en het aanleggen van een nieuw Ondersteuningspunt (OSP), nabij de Heesweg 34a in Raalte (dossiernummer Z/23/058704; verzenddatum 11 januari 2024).   Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage tot en met de bezwaartermijn, bij het team Vergunningen. Wilt u stukken van een watervergunning inzien op het hoofdkantoor, dan kan dat alléén op afspraak (contactinformatie: zie laatste alinea).   Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste: 1.de naam en het adres van de indiener; 2.de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift; 3.de gronden van het bezwaar; 4.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.   Aan het indienen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend of digitaal met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bij het indienen van een voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.   Meer informatie? Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende nummer.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 16-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. d81f78bd755df1c65a65de2467acc13e

Gerelateerde berichten