AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER GEMEENTE RAALTE

DeRaaltegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER GEMEENTE RAALTE.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;   Overwegende dat:   -het noodzakelijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders ingevolge artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht om toezicht te houden op de naleving van regels waarvan het bestuursorgaan belast is met de uitvoering; -de inwerkingtreding van de Omgevingswet noopt tot het aanwijzen van toezichthouders ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet; -uit het oogpunt van efficiency de voorkeur verdient om toezichthouders categoriaal aan te wijzen; -het tevens wenselijk is om categoriaal aan te wijzen voor het houden van toezicht op de naleving -van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, de Wet op de Kansspelen, de Wet basisadministratie adressen en gebouwen, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte; -de aangewezen toezichthouders hun taak rechtmatig kunnen uitoefenen; -het noodzakelijk is de personen die belast zijn met toezicht en handhaving aan te wijzen ter uitvoering van het toezicht en handhavingsbeleid; -door het aanwijzen van toezichthouders, toezicht als een doelmatig handhavingsinstrument kan worden ingezet.   Gelet op: •artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet; •artikel 93 van de Woningwet; •artikel 34 lid 2 van de Wet op de Kansspelen; •artikel 8 van de Wet basisadministratie adressen en gebouwen; •artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen; •artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte.   Besluit:   1.Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, de Woningwet, de Wet op de Kansspelen, de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke Verordening gemeente Raalte worden aangewezen de medewerkers van de gemeente Raalte werkzaam in het domein Ruimte met het functieprofiel: a)Medewerker handhaving I b)Medewerker handhaving II c)Medewerker ontwikkeling II d)Medewerker beleidsuitvoering II 2.De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies onder a t/m d. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 4.Tegelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het aanwijzingsbesluit d.d. 20 december 2022.     Bezwaar Als u het niet eens bent met ons besluit dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. De regels waaraan dit bezwaarschrift moet voldoen zijn als volgt:   •U stuurt het bezwaarschrift aan het College van burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte; •U stuurt het binnen 6 weken na de datum van verzending van ons besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is; •In het bezwaarschrift schrijft u tegen welke beslissing(en) u bezwaar maakt en de redenen waarom u het er niet mee eens bent; •Als u niet in staat bent binnen de hiervoor genoemde termijn van 6 weken de redenen van bezwaar goed te omschrijven, kunt u een zogenoemd pro forma bezwaarschrift indienen en hiervoor een (extra) termijn vragen; •U vermeldt de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, uw naam, adres en ondertekent de brief met uw handtekening; •U stuurt, zo mogelijk, een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.   Hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. U vraagt een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (tel. 088 361 1037). U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift voegt u bij uw verzoek aan de voorzieningenrechter. De rechtbank brengt u voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening kosten in rekening (griffierecht).

 

Onderwerp: verordeningen en reglementen, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRaaltegids.nl op 23-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Raalte, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRaaltegids.nl
Redactie deRaaltegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Raalte
  2. e64d876c476bc8ef126194cacb018ecc

Gerelateerde berichten